Rozvojový projekt

Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby

Výjezdy záchranky k terminálně nemocným - mohlo by to být i jinak?


Většina záchranářů zná velmi dobře tento scénář - vyráží houkající sanitkou k pacientovi, který je doma s pokročilou nevyléčitelnou nemocí, blíží se závěru svého života. Rodina, která o něj pečuje, je vystrašená náhlou změnou zdravotního stavu, třeba velkou bolestí. Volají 155, protože neví, co dělat. Pacient i rodina by byli rádi, kdyby nemocný nemusel do nemocnice, v takovém stavu a akutní situaci je to ale standardní řešení. Člověk pak mnohdy umírá tak, jak si nepřál, protože systém neuměl nabídnout jiné řešení.

Průběh terminální fáze onemocnění a i konec života mívá předvídatelný průběh, nicméně pacienti a mnohem častěji jejich pečující blízcí jsou konfrontováni s náhlými stavy, které jim působí pocit bezmoci. Zároveň celosvětové snižování dostupnosti lékařů primární péče včetně možnosti telefonické konzultace vede k častější aktivaci záchranné služby. Posádka se tak mnohdy ocitá v situaci, na kterou není připravována a může se cítit nepatřičně. Neznamená to ale, že by postupy přednemocniční neodkladné péče byly s tou paliativní v protikladu. Naopak mohou se dobře doplňovat.

MUDr. Tomáš Julák, lékař záchranky a anesteziolog, ve své atestační práci v oboru paliativní medicína (2019)

Asi dvě třetiny úmrtí, ke kterým v ČR dojde, jsou výsledkem očekávatelné trajektorie postupné progrese nevyléčitelného onemocnění. Jen v Praze dojde ročně k asi 7 300 takových úmrtí. K polovině z těchto očekávatelných úmrtí dojde za hospitalizace. Dvěma třetinám očekávaných úmrtí v nemocnici předchází výjezd zdravotnické záchranné služby (ZZS). V Praze to představuje 2 300 paliativně relevantních pacientů za rok, u nichž je užitek z krátké hospitalizace na konci života sporný a většina z nich by raději své poslední hodiny a dny strávila doma mezi svými namísto lůžka intenzivní péče v nemocnici.

Díky podpoře Nadace Komerční banky realizuje Centrum paliativní péče společný projekt se záchrannými službami, jehož cílem je vytvořit a zdravotnickým záchranným službám nabídnout funkční systém metodické a praktické podpory při zavádění paliativních přístupů do praxe operačního střediska a výjezdových skupin. Tím se zásadně změní situace mnoha pacientů v závěru života a jejich rodin, které jsou při řešení nečekaných zvratů zdravotního stavu nemocného odkázány právě na pomoc záchranné služby.

Projekt je pokračováním pilotní fáze, která proběhla v letech 2019-2023 ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Praha. Podrobnější informace o výzkumné i realizační části pilotního projektu s pražskou záchrannou službou naleznete zde.

Metodická podpora krajským ZZS

Tři krajské zdravotnické záchranné služby v ČR dostanou v rámci spolupráce s Centrem paliativní péče metodickou podporu v zavedení systematické změny v přístupu k řešení tísňových výzev s paliativní problematikou, která umožní:

  • včas identifikovat paliativně relevantní pacienty v průběhu zpracování tísňové výzvy nebo výjezdu ZZS;

  • navázat spolupráci s regionálními poskytovateli obecné i specializované paliativní péče za účelem zajištění návaznosti péče; 

  • implementovat Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny, které definuje dobrou praxi péče o paliativně relevantní pacienty v prostředí ZZS a urgentních příjmů v nemocnicích, a které bylo přijato Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof a Českou společností paliativní medicíny.

V rámci projektu pokračujeme v započaté spolupráci se ZZS hl. m. Praha a dále spolupracujeme se ZZS Karlovarského kraje a ZZS Zlínského kraje.

Cílem vzájemné spolupráce je zlepšení péče o pacienty v závěru života, zlepšení jejich přístupu ke specializované paliativní péči, a v důsledku toho také snížení počtu opakovaných výjezdů ZZS k těmto nemocným a snížení počtu terminálních hospitalizací. Výsledkem spolupráce bude také vytvoření systému metodické podpory pro další krajské ZZS, které o podobné postupy projeví v budoucnu zájem.

Díky novému doporučenému metodickému postupu s použitím screeningu Rapid‑PCST otestovaného pražskými operátory ZZS, který určuje postup jak pro operátory, tak pro výjezdové skupiny, máme jednoduché ‚noty‘, podle kterých bychom mohli na základě na místě odebrané anamnézy poznat, jestli pacient je, či není paliativně relevantní, a výsledek zaznamenat do elektronické dokumentace. Totéž budou provádět operátoři.

Miloš Kukačka, náměstek nelékařských zdravotnických profesí ZZS Karlovarského kraje a garant projektu Paliativní péče v prostředí ZZS

Screeningový nástroj Rapid-PCST

V rámci pilotního projektu s pražskou záchrannou službou jsme provedli první ověření screeningového nástroje, který by měl pacienty se sníženým benefitem z akutní hospitalizace a zvýšenou potřebou paliativní péče pomoci přesně a bezpečně identifikovat už v době tísňového volání na linku 155. Nástroj jsme pojmenovali Rapid-PCST (podle existujícího Palliative Care Screening Tool), obsahuje otázky na diagnostická kritéria a hospitalizační historii a byl navržen speciálně pro využití v kontextu záchranných služeb. V rámci projektu budeme jeho přesnost a možnosti využití dále ověřovat.

Síťování a sdílení zkušeností

Na mnoha krajských ZZS vznikají dílčí iniciativy a řešení, která zkvalitňují péči o tzv. paliativně relevantní pacienty. V rámci projektu vytváříme prostor ke sdílení těchto zkušeností a příkladů dobré praxe mezi jednotlivými kraji a na národní úrovni. Krajské ZZS se tak mohou od sebe navzájem učit a inspirovat, vyměňovat si informace a společně hledat řešení situace.

V rámci projektu funguje také odborná rada, která je složená ze zástupců významných organizací a individuálních odborníků z oblasti zdravotnictví, paliativní péče, urgentní medicíny a zdravotnických záchranných služeb.

Vzdělávání zdravotnických záchranářů

Naše i zahraniční zkušenosti potvrzují, že vzdělávání záchranářů tak, aby byli lépe připravení při řešení výjezdů k terminálně nemocným pacientům, je klíčové. Připravili jsme a pravidelně pořádáme dvoudenní kurz Paliativní péče v prostředí urgentní medicíny, jehož součástí je nácvik konkrétních medicínských a komunikačních dovedností. V rámci projektu připravíme ke kurzu také doprovodné vzdělávací materiály.

Zahraniční spolupráce

Navázali jsme a budeme dále posilovat spolupráci se zahraničními partnery, kteří s námi problematiku paliativního přístupu v prostředí ZZS pomáhají řešit. Na 18. mezinárodním kongresu EAPC (Evropské asociace paliativní péče) v Rotterdamu v červnu 2023 se nám povedlo zařadit téma paliativní péče v prostředí záchranných služeb na program jako samostatný blok se třemi přednáškami o situaci v ČR, Velké Británii a Kanadě.

Dokumenty k dalšímu čtení

Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny
PDF / 823.6 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Doporučení Evropské společnosti urgentní medicíny (EUSEM) pro paliativní péči pro dospělé na odděleních urgentního příjmu
PDF / 255.2 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Situační zpráva - Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby (06/2020)
PDF / 448.9 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon
Kazuistický článek - Jak těžké je změnit trajektorii pacientů s terminální progresí nevyléčitelného onemocnění v péči ZZS?
PDF / 72.7 kB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

Autorem fotografie je Jaromír Chalabala, děkujeme za její poskytnutí.

O projektu

Název
Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby
Realizace
2023 - 2026
Finanční podpora
Nadace Komerční banky

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty