Nakládání s osobními údaji

I. Správce osobních údajů

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Centrum paliativní péče, z.ú, IČ 03463583, zapsaný u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou U 99, (dále jen „Centrum paliativní péče“ nebo „CPP“).

II. Shromažďování a zpracování osobních údajů

 • Centrum paliativní péče provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s CPP, zejména při účasti na akcích pořádaných nebo s účastí CPP, zasílání příspěvků CPP, offline i online registrací, zařazením na seznam účastníků, offline i online žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, atd. (dále jen „první kontakt s CPP“).
 • Centrum paliativní péče je oprávněno shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů - zaměstnavatele a pracovní pozici.
 • Centrum paliativní péče výhradně samo zpracovává osobní údaje a jiná data příznivců. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se příznivce předány ke zpracování jinému správci.

III. Účel zpracování osobních údajů

Centrem paliativní péče zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím e-mailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním SMS v následujících záležitostech CPP:

 • informování o aktivitách CPP
 • komunikace související se statusem dárce, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, atd.
 • zasílání newsletteru, informování o pravidelných i nových vzdělávacích kurzech a jiných vhodných příležitostech pro zapojení příznivce, pozvánky na konference a jiné akce pořádané CPP.
 • zasílání žádostí o pomoc a podporu CPP – dobrovolnictví,  finanční podpora a jiné

IV. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivce CPP jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s CPP podle čl. III těchto Zásad.

V. Doba udělení souhlasu

 • Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Centrum paliativní péče zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s dary poskytnutými CPP před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VI. Přístup subjektu údajů k osobním údajům

 • Příznivce má od okamžiku zařazení do Databáze CPP právo kdykoliv požádat Centrum paliativní péče o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Centrum paliativní péče poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ

VII. Využívání informací o návštěvníkovi stránek Centra paliativní péče

 • Internetové stránky Centra paliativní péče mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Centra paliativní péče, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.
 • Internetové stránky Centra paliativní péče mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.
 • Stránkami Centra paliativní péče je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní Centrum paliativní péče.

VIII. Kontakt

 • V případě dotazů či připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat Centrum paliativní péče na kontaktech uvedených na https://paliativnicentrum.cz/kontakt