Výzkumný projekt

Systémové hodnocení kvality hospicové péče

Vytváříme nástroj pro standardizované hodnocení kvality hospicové péče.


Společně s rozvojem a profesionalizací hospicové a paliativní péče roste také potřeba sledovat kvalitu poskytovaných služeb a péče. Hospice v České republice však dosud nedisponují systémovým nástrojem pro měření efektu a kvality své péče. Záměrem tohoto projektu je takový standardizovaný nástroj připravit, otestovat a nastavit jeho použití v praxi, to vše v úzké spolupráci se zástupci poskytovatelů hospicové péče. Projekt je realizován díky Nadaci Komerční banky, a.s. - Jistota.

Proč měřit kvalitu služeb a péče?

I v paliativní péči platí, že kvalita života pacientů a jejich blízkých je úzce spjata s kvalitou poskytované péče. Aby se paliativní péče mohla zlepšovat všude tam, kde je to potřeba, musí se kontinuálně sledovat a vyhodnocovat. Význam měření kvality paliativní péče potvrzují i četné projekty realizované v zahraniční, které se tímto tématem již mnoho let zabývají ať už na teoretické, nebo na praktické úrovni (např. National Palliative Care Registry, Measuring What Matters, CAHPS® Hospice Survey.)

Sami poskytovatelé paliativní péče v ČR si dnes uvědomují nedostatek objektivních dat, která by jim sloužila nejen jako užitečná zpětná vazba o poskytovaných službách a péči, ale mohla by být využívána i ke komunikaci s partnery, s institucemi či s veřejností. Výstupy systémového hodnocení kvality hospicové a paliativní péče by v neposlední řadě mohly podpořit celkové zvyšování kvality služeb v oblasti paliativní péče a integraci hospicové a paliativní péče do zdravotního systému.

Projekt postavený na spolupráci a konsenzu

Pro úspěch projektu je nezbytné, aby vytváření a následná implementace jednotné metodiky pro hodnocení kvality hospicové péče byla postavena na spolupráci se samotnými uživateli, tj. domácími a lůžkovými hospici. Do přípravy a pilotování metodiky jsou zapojeni čtyři poskytovatelé hospicové paliativní péče: Cesta domů, Domácí hospic Vysočina, Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech a Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

Zástupci hospiců v průběhu projektu přinášejí reflexi svých potřeb a reálných možností sběru dat, expertní vhled, hodnocení vytvářené metodiky a průběžnou zpětnou vazbu při zavádění metodiky do hospicové praxe. Centrum paliativní péče zaštiťuje přípravu jednotné metodiky po teoretické, odborné a analytické stránce. Zastává roli koordinátora a garanta projektu. Zapojeným organizacím zajistí transparentní a nezávislou analýzu a interpretaci získaných dat jak na úrovni jednotlivých hospiců, tak na úrovni celku.

Realizace projektu

Jedná se o tříletý projekt, jehož jednotlivé fáze na sebe vzájemně navazují. V prvním roce projektu bude vytvořena metodika hodnocení kvality hospicové péče ve spolupráci se zástupci hospiců. Metodika se bude skládat ze dvou komponent: dotazníkového šetření mezi pozůstalými a sady ukazatelů kvality. 

V průběhu druhého roku bude ve spolupracujících hospicích probíhat pilotní zavádění metodiky spojené se sběrem dat. Tomu bude v jednotlivých hospicích předcházet představení standardizovaných nástrojů a zaškolení kontaktních osob. Během druhé fáze bude CPP připravovat první vlnu reportů a analýz pro hospice i celkovou souhrnnou zprávu o kvalitě péče v hospicích.

V poslední fázi projektu bude sestavena pracovní skupina z expertů a zástupců hospiců, která bude vypořádávat připomínky a zpětnou vazbu na první vlnu sběru dat a případně navrhne úpravy metodiky. Dílčí cíl pro pracovní skupinu bude úprava metodiky pro její využití mimo hospicové prostředí, zejména s ohledem na potřeby a možnosti nemocničních týmů.

Výsledky projektu

Všechna data a výsledky jsme pro Vás shrnuli do článku Trendy v české hospicové péči. Najdete je také níže ke stažení v přehledné závěrečné zprávě.

Ke stažení

Závěrečná zpráva
PDF / 1 MB
Stáhnout Arrow Down Bold Box Outline icon

O projektu

Název
Systémové hodnocení kvality paliativní péče
Partner
Nadace Komerční banky a. s. - Jistota
Realizace
březen 2019 – březen 2022
Zapojené hospice
Cesta domů, Hospic sv. Štěpána, Hospic Dobrého Pastýře, Domácí hospic Vysočina, domácí Hospic svaté Anežky v Červeném Kostelci, Městský domácí hospic v Brně, mobilní hospic Neste sami v Olomouci

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty