Výzkumný projekt

Komunikace závažných zpráv v podmínkách pandemie

Mapujeme sdělování nepříznivých zpráv během pandemie a připravujeme doporučení.


Pandemie covid-19 přinesla mnoho výzev pro zdravotnický systém. Vedle neznámého onemocnění, na který nebyl lék, se museli zdravotníci vyrovnat s extrémně komplikovanými podmínkami pro komunikaci s pacienty i s jejich blízkými. Epidemiologická opatření, přijatá s cílem minimalizovat šíření nákazy, zásadně ztížila již tak náročné momenty, kdy lékaři sdělují nepříznivé zprávy o prognóze, limitaci péče nebo úmrtí pacienta.

Centrum paliativní péče získalo prestižní dvouletý grant od Agentury pro zdravotnický výzkum na financování projektu, jehož cílem je vytvořit evidence-based doporučení pro komunikaci závažných zpráv v podmínkách pandemie. Projekt se skládá ze třech navazujících studií.

První studie je založena na kvalitativních hloubkových rozhovorech s pozůstalými, kterým zemřela blízká osoba během pandemie, s cílem identifikovat vhodné a nevhodné modely komunikace na základě jejich zkušenosti se sdělováním závažných zpráv.

Druhá studie bude dotazníkovým šetřením zkoumat zkušenosti zdravotníků z jednotek intenzivní péče s komunikací nepříznivých zpráv během pandemie, s cílem identifikovat překážky a potřeby pro optimální zvládání těchto situací.

Závěrečná část projektu bude mít za cíl za pomoci expertního panelu formulovat doporučený postup pro komunikaci závažných zpráv v podmínkách pandemie. Výsledky projektu pomohou lépe zvládat tyto náročné situace tak, aby byla zajištěna efektivní a citlivá komunikace ze strany zdravotníků.

Studie I

První část projektu má za cíl pojmenovat klíčové faktory ovlivňující sdělování nepříznivých zpráv v pandemických podmínkách z pohledu pozůstalých, kterým v rámci hospitalizace zemřel blízký člověk během trvání nouzového stavu nebo omezení návštěv v souvislosti s pandemií covid-19. Tato kvalitativní část projektu bude využívat hloubkové polostrukturované rozhovory s pozůstalými. 

Otec byl hospitalizovaný v době, kdy do nemocnic nesměly návštěvy. Bylo to velmi nelidské. Lékaři nejsou nijak školeni ke komunikaci s pacienty a členy rodiny. Komunikovat se snažili, ale mluví odbornými termíny, kterým laik nerozumí.

Pozůstalý, Reflexe péče o umírající v době pandemie - mezinárodní projekt iLIVE

Možnost zapojit se

Zemřel vám někdo blízký během pandemie od března 2020 do března 2022? Pokud byste s námi chtěl/a sdílet vaši zkušenost, budeme rádi, když se zapojíte do našeho výzkumu. V případě zájmu se ozvěte se na office@paliativnicentrum.cz.

Studie II

Druhá část projektu bude mapovat zkušenost lékařů se sdělováním závažných zpráv během pandemie covid-19 s cílem identifikace hlavních překážek, které komplikovaly dosažení adekvátní kvality této komunikace a pojmenování faktorů, které by lékařům v této činnosti pomohly. Tato část projektu bude založena na dotazníkovém šetření, které bude provedeno na pracovištích intenzivní péče v nemocnicích napříč republikou.

Studie III

Závěrečná část projektu je zaměřena na formulaci doporučených postupů pro komunikaci závažných zpráv v podmínkách pandemie. Tato část projektu bude založena na expertním panelu. Expertní panel připraví doporučené postupy prostřednictvím několika kol zpětné vazby, během níž se bude cizelovat obsah a formulace doporučených postupů, odrážejících výsledky studií I a II.

Doporučení pro sdělování závažných zpráv v podmínkách pandemie

O projektu

Název
Komunikace závažných zpráv v podmínkách pandemie
Partner/Dotace
Agentura pro zdravotnický výzkum, číslo projektu NU22-B-100
Etická komise
Projekt byl schválen Etickou komisí Centra paliativní péče dne 23. 11. 2021, číslo rozhodnutí 5/2021.
Realizace
1. 4. 2022 - 31. 12. 2023

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty