výzkumný projekt

Současný stav a možnosti rozvoje perinatální paliativní péče v ČR

Mapovali jsme současnou situaci v oblasti perinatální paliativní péče v ČR, včetně identifikace překážek v dalším rozvoji této oblasti.


Obor paliativní péče se v rámci českého zdravotního systému v současnosti dynamicky rozvíjí, a kromě paliativní péče pro dospělé se velká pozornost věnuje také rozvoji dětské paliativní péče, jejíž klíčovou součástí je perinatální paliativní péče. V zahraničí je dnes dostupné množství publikované evidence o pozitivním efektu této formy péče, díky čemuž většina významných perinatologických pracovišť rozvinula programy perinatální paliativní péče pro své pacienty. V České republice se tato oblast rozvíjí díky aktivitám konkrétních odborníků na několika pracovištích, systematická data o potřebách a dostupnosti perinatální paliativní péče ale zatím chyběla.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zmapovat současnou situaci v oblasti perinatální paliativní péče v ČR, včetně rozsahu stávajících služeb, očekávání a spolupráce s personálem perinatologických center a identifikace překážek v dalším rozvoji této oblasti. Projekt se skládal ze třech na sebe navazujících studií.

V první studii jsme zpracovávali deskriptivní statistiky s cílem definovat velikost cílové skupiny pro perinatální paliativní péči. Ve druhé studii jsme mapovali současný stav poskytované perinatální paliativní péče v perinatologických centrech a ve třetí fázi jsme zjišťovali porozumění a očekávání od paliativní péče ze strany personálu perinatologických center. Studie II a studie III jsou detailně popsány níže. Výsledky projektu podpoří rozvoj a implementaci perinatální paliativní péče v prostředí českých perinatologických center. 

Studie II

Druhá část projektu má za cíl zmapovat současný stav poskytování perinatální paliativní péče. Data budou sbírána formou polostrukturovaných rozhovorů s vybranými zaměstnanci perinatologických center intenzivní a intermediární péče s cílem zjistit informace o současné podobě, rozsahu a obsahu paliativní péče poskytované na těchto pracovištích. Respondenti budou také dotazováni na vnímané překážky v dalším rozvoji perinatální paliativní péče. 

Studie III

Cílem této aktivity je zmapovat porozumění možnostem a očekávání od paliativní péče ze strany personálu perinatologických center. Metodou sběru dat bude dotazník určený pro lékaře, sestry, sociální pracovníky, porodní asistentky, případně další personál zapojených center. Dotazník bude zahrnovat otázky na povědomí o perinatální paliativní péči, její vnímanou důležitost, specifické služby nebo aktivity, které personál vnímá jako potřebnou součást perinatální paliativní péče. 

Projekt je podpořený Nadací rodiny Vlčkových a spolupracuje na něm s námi MUDr. Zuzana Staníčková z Ústavu pro péči o matku a dítě a MUDr. Jan Hálek, Ph.D., neonatolog z Fakultní nemocnice Olomouc.

Závěrečná zpráva projektu

O projektu

Název
Současný stav a možnosti rozvoje perinatální paliativní péče v ČR
Partner/Dotace
Nadace rodiny Vlčkových
Etická komise
Projekt byl schválen Etickou komisí Centra paliativní péče dne 07. 11. 2022, číslo rozhodnutí 02/2022.
Realizace
2022 - 2023

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty