odborná analýza

Organizace MSPP v Evropě

Centrum paliativní péče zpracovalo v roce 2015 studii porovnávající organizační zajištění mobilní specializované paliativní péče v různých zemích Evropy.


Mobilní specializovaná paliativní péče představuje důležitou součást komplexní péče o pacienty v závěru života a jako taková je podporována Světovou zdravotnickou organizací i mnoha odbornými společnostmi. Vzhledem ke svému přínosu je již dnes běžně dostupnou službou v řadě zemí, převážně v západní Evropě a USA. Odlišnosti jednotlivých systémů zdravotní péče se však přirozeně odrážejí i na odlišnostech v organizaci této péče. Tato zpráva si klade za cíl shrnout hlavní fakta o organizačním zajištění mobilní specializované paliativní péče ve vybraných zemích Evropy tak, aby byly patrné různé přístupy, které jsou v Evropě využívány.

 

Zdroje

Studie přináší unikátní srovnání vybraného typu péče napříč evropskými zeměmi. V přípravě jsme vycházeli ze dvou hlavních zdrojů. Hlavním zdrojem byly články publikované v odborných časopisech, dokumenty lokálního ministerstva zdravotnictví a jeho odborných orgánů a dokumenty národních asociací paliativní péče. Údaje z těchto publikací pak pomáhali interpretovat lokální experti, které jsme kontaktovali zejména přes adresáře národních asociací paliativní péče.

Uchopení termínu

Terminologie používaná pro jednotlivé typy zdravotní péče se napříč Evropou liší co do názvů i obsahu, je proto důležité na začátek definovat náš klíčový pojem „mobilní specializovaná paliativní péče“. Pro účely této zprávy jsme jím rozuměli nepřetržitě dostupnou multidisciplinární péči o pacienty s nevyléčitelnou nemocí poskytovanou v jejich vlastním sociálním prostředí (domov nebo ústav, kde má klient svůj trvalý pobyt), což je zároveň definice prosazovaná Evropskou asociací paliativní péče. S touto definicí jsme pracovali v kontaktu s lokálními experty a také jsme touto perspektivou nahlíželi na dostupné informace z publikací v jednotlivých zemích.

Metodika

V přípravě této zprávy jsme se snažili dodržovat strukturovanou metodiku a zásady vědecké práce včetně triangulace dat a zpětného ověřování. Množství dostupných informací z jednotlivých zemí se ale podstatně lišilo, proto jsou některé zprávy informačně bohatší a jiné nabízejí spíše základní shrnutí situace.

Výsledný přehled je dostupný online.

O projektu

Název
Organizace mobilní specializované paliativní péče v Evropě
Realizace
2015

Pokud hledáte partnera, odborného garanta či konzultanta pro projekt v oblasti paliativní péče, neváhejte se ozvat.

Zobrazit nabídku služeb

Ostatní projekty