Online webinář

Paliativní péče v kardiologii

MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.

vedoucí lékař lůžkové části oddělení Kardiocentra Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně

12/16/2014 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Chronické srdeční selhání (CHSS) je progresivní onemocnění se zvyšující se incidencí a prevalencí. Přes veškerý medicínský pokrok (nebo právě díky němu) je nakonec jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Odhadnout průběh a prognózu pacienta s CHSS je i přes mnohé prognostické nástroje obtížné, ačkoliv obecně je prognóza CHSS přirovnávána k prognóze maligních onemocnění. Proto má smysl uvažovat kromě léčby kurativní i o léčbě paliativní, o jejích možnostech a optimálním načasování.

Seminář si klade za cíl poukázat na problematiku, která dosud stojí spíše na okraji odborného zájmu, seznámit s možnostmi paliativní péče v kardiologii, zahájit diskuzi na toto téma a umožnit vzájemné sdílení postojů a zkušeností.

Lektor

MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.

MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.

Vedoucí lékař lůžkové části oddělení Kardiocentra Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Vystudoval 1. LF UK a doktorské studium na LF MU v Brně zakončil v roce 2011 prací na téma „Difúzní postižení koronárních tepen u diabetiků 2. typu - nové markery přítomnosti a prediktory vývoje“. Atestace z interního lékařství, kardiologie a klinické výživy a intenzivní metabolické péče. V letech 2007 - 2011 přednášel anatomii a fyziologii na Univerzitě T. Bati ve Zlíně, od roku 2008 dosud působí jako školitel invazivní a intervenční kardiologie v několika bulharských kardiocentrech. Je autorem řady publikací v odborných časopisech a spoluřešitelem několika mezinárodních klinických studií.