Online webinář

Komplexní péče o pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou

MUDr. Lucia Baránková PhD., Mgr. Eva Baborová

Spolek ALSA

6/22/2016 / webinář už proběhl

Video Off iconZáznam webináře není k dispozici.

Anotace

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je neléčitelné progresivní neurodegenerativní onemocnění s incidencí 2 případy na 100 000 obyvatel ročně. Onemocnění se projevuje svalovou slabostí a atrofiemi s postupným rozvojem imobility a nesoběstačnosti, poruchou artikulace až anatrie a dysfagií s nutností sondové výživy. Asi u poloviny pacientů se vyskytuje postižení kognitivních funkcí frontálního laloku. Úmrtí nastává na respirační selhání. Většina pacientů se tak dožívá jen 2–5 let od prvních příznaků.

Péče o pacienta se soutřeďuje na symptomatickou léčbu zajišťovanou multioborově. V zahraničí nejsou vzácností ALS centra, u nás takovouto péči zajišťují nervosvalová centra. Péče v terminální fázi by měla probíhat ve spolupráci s paliativním týmem či hospicem.
Přednáška popisuje klinický obraz ALS a možnosti komplexní péče o pacienty.

Lektorka

MUDr. Lucia Baránková PhD.

MUDr. Lucia Baránková PhD.

Po absolvování studia na 1. LF UK v Praze, nastoupila jako sekundární lékař a postgraduální student oboru neurovědy na Neurologickou kliniku dospělých 2. LF UK a FNM v Praze. V roce 2006 odešla do Českých Budějovic, kde stála u zrodu intraoperační elektrofyziologické monitorace na Neurochirurgickém oddělení tamní nemocnice, a jako neurolog a elektrofyziolog tam pracovala 6 let. V prosinci 2010 obhájila disertační práci „Molekulárně-genetická a klinicko-neurologická vyšetření u autozomálně recesivních forem dědičných neuropatií Charcot-Marie-Tooth“ a o rok později složila atestační zkoušku z neurologie. Od března 2012 pracuje na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN jako odborný asistent a lékař specialista se zaměřením na nervosvalová onemocnění. Na podzim 2013 absolvovala EMG kurz v Thomayerově nemocnici u MUDr.Ridzoně a doc.Kellera. EMG vyšetření v Centru klinické imunologie provádí od června 2015.