Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je neléčitelné progresivní neurodegenerativní onemocnění s incidencí 2 případy na 100 000 obyvatel ročně. Onemocnění se projevuje svalovou slabostí a atrofiemi s postupným rozvojem imobility a nesoběstačnosti, poruchou artikulace až anatrie a dysfagií s nutností sondové výživy. Asi u poloviny pacientů se vyskytuje postižení kognitivních funkcí frontálního laloku. Úmrtí nastává na respirační selhání. Většina pacientů se tak dožívá jen 2-5 let od prvních příznaků.
Péče o pacienta se soutřeďuje na symptomatickou léčbu zajišťovanou multioborově. V zahraničí nejsou vzácností ALS centra, u nás takovouto péči zajišťují nervosvalová centra. Péče v terminální fázi by měla probíhat ve spolupráci s paliativním týmem či hospicem.
Přednáška popisuje klinický obraz ALS a možnosti komplexní péče o pacienty.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Seminář je pořádán ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a je akreditován 2 kredity v systému vzdělávání České lékařské komory a 2 kredity České asociace sester. Zájemci o kredity ČLK se musí registrovat se svým členským číslem ČLK. To poté napíší i v průběhu webináře do chatu a následně do závěrečného testu. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

MUDr. Lucia Baránková PhD., Mgr. Eva Baborová

Červnový webinář o ALS povedou společně neuroložka se zaměřením na nervosvalová onemocnění MUDr. Lucia Baránková PhD. a klinická logopedka Mgr. Eva Baborová. Obě přednášející pracují na Neurologické klinice 1.LF UK a VFN v Praze a zároveň jsou významnými tvářemi spolku ALSA, neziskové organizace podporující pacienty s ALS a usilující o osvětu a edukaci zdravotnického personálu nemocnic a hospicových zařízení tak, aby odborné instituce byly schopny poskytovat pacientům plnohodnotnou a komplexní odbornou péči.