Setkání porodu a smrti v jednom okamžiku má mnoho společného. Obě události spojeny s nejistotou a bolestí jsou branou do další fáze života nebo nového rozměru bytí. V právní rovině přináší problematika zacházení s těly dětí, které zemřely před svým narozením, a jejich pohřbívání v České republice řadu sporných otázek. Rodiče by se měli sami rozhodnout, zda chtějí své dítě zemřelé před narozením pohřbít. Nesmějí k tomu být nikým nuceni, ani jim nesmí být upíráno právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do jejich rodinného života obsažené v Listině základních práv a svobod. Ačkoli svoboda volby nepohřbít a důvěrnost svědomí vyžadují respekt, nemohou být absolutními a mít přednost před obecným legitimním požadavkem ochrany piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků. I v dnešní době ne všichni poskytovatelé zdravotních služeb umí na nelehké životní okamžiky matek během prenatální ztráty adekvátně a empaticky reagovat.
V soudobé české společnosti, kde mají své „náhrobky“ i domácí mazlíčci, by mělo být naprosto samozřejmé vydání těl dětí, které zemřely před svým narozením, rodičům k pohřbení bez ohledu na váhu plodu, obdobně jako je tomu již v jiných evropských zemích, včetně Slovenska.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Ing. Jana Vališová

Zaměstnankyně veřejné správy, matka čtyř dětí s vlastní zkušeností s prenatální ztrátou a členka pracovní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj pro návrh novely zákona o pohřebnictví. Spoluzakladatelka a předsedkyně spolku Tobit, z. s., jehož členové se v České republice od roku 2013 snaží prosadit změnu legislativy, která by zabránila nedůstojnému zacházení s těly dětí, které zemřely před svým narozením. Pomáhá rodičům zasaženým prenatální ztrátou se zajištěním pohřbu nebo pohřeb takto narozeným opuštěným dětem vypravuje (více www.tobit.cz). Je autorizovanou osobou profesní kvalifikace Smuteční řečník, obřadník.

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR