Společným rysem demencí a neurodegenerativních onemocnění je kombinace postižení kognitivních funkcí (od mírné kognitivní poruchy po demenci), hybných projevů (parkinsonismus a mimovolní pohyby), osobnostních změn a poruch chování a nálady (behaviorální a psychiatrické projevy u demencí, BPSD), postupná ztráta soběstačnosti a nezvratná trvalá progrese onemocnění. Tyto projevy jsou do různé míry ovlivnitelné farmakoterapií a nefarmakologickými a podpůrnými postupy.
Obecné terapeutické možnosti a přístupy zahrnují čtyři základní okruhy: farmakoterapii neurodegenerací, léčba neuropsychiatrických projevů, nefarmakologické postupy a paliativní péči.
Hlavní terapeutické možnosti farmakologické léčby jsou zaměřeny k ovlivnění kognitivních a motorických projevů. Behaviorální a psychiatrické symptomy u demencí (BPSD) jsou velmi časté (např. u Alzheimerovy nemoci se v průběhu onemocnění mohou objevit až 80-90 %), jejich spektrum je bohaté, zahrnují úzkostné stavy, deprese, halucinace, deliria, agitovanost nebo naopak apatii, bludné produkce a řadu dalších.
Vedle farmakoterapie má zásadní přínos v péči o pacienty i rehabilitace, péče o celkový stav, podpůrná léčba a komunikační přístupy, reminiscenční terapie, arteterapie a řada dalších technik. V  posledních letech se rovněž ukazuje, jak významná je podpora pečovatele.
Cílem prezentace je diskutovat jednotlivé modality léčby a plánování dlouhodobé strategie péče i komunikační přístupy s pacientem a pečovatelem.

Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Doc.MUDr.Robert Rusina, PhD.

Doc.MUDr.Robert Rusina, Ph.D. v roce 1993 absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, atestoval v oboru neurologie v roce 2002, ukončil doktorské studium v oboru neurověd na Univerzitě Karlově v roce 2010 a habilitoval v roce 2014. V současné době pracuje na Neurologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecní fakultní nemocnice a na neurologickém oddělení Thomayerovy nemocnice. Je autorem či spoluautorem více než 50 publikací v českém i zahraničním odborném tisku a spoluautorem knihy o paměti a jejích poruchách. Je členem České neurologické společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), tajemníkem Sekce kognitivní neurologie ČLS JEP, členem výboru Neurofarmakologické sekce ČLS JEP a členem panelu Demence a kognitivní neurologie Evropské neurologické akademie. Výzkumná a odborná činnost zahrnuje demence, neurodegenerativní onemocnění a prionové choroby (v rámci Národní referenční laboratoře pro lidská prionová onemocnění).

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc. Jsou zdrama a je možné se jich účastnit na dálku přes internet.

V roce 2017 webináře probíhají s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR